RRETH NESH

Eurosig sh.a. themeluar si Kompani Sigurimesh në aktivitetin e Jo – Jetës që nga i vitit 2000 fillimisht me emrin Dardania dhe duke filluar nga dhjetori i vitit 2015 del në treg me emrin e ri Eurosig sh.a., tërësisht me kapital dhe aksionerë shqiptarë.
Veprimtaria e kompanisë rregullohet në bazë e në zbatim të ligjeve të aplikueshme në Kosovë dhe akteve të tjera normative të dala në zbatim të tyre, si dhe mbikëqyret nga Banka Qendrore e Kosovës, Departamenti për Mbikqyrjen e Sigurimeve.

Eurosig sh.a., si kompani e konsoliduar në tregun e sigurimeve, është e shtrirë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, me 8 degë dhe mbi 62 zyre përfaqësimi. Zgjerimi i rrjetit të shitjes, pozicionimi në tregun e sigurimeve me një rritje të ndjeshme dhe relativisht të shpejtë, ka ardhur si rezultat i një pune të vazhdueshme dhe i një stafi të kualifikuar të saj.

Eurosig sh.a. tanimë klasifikohet si kompania me rendimentin më të lartë të rritjes në tregun e sigurimeve në Kosovë por edhe në Shqipëri.
Eurosig ofron zgjidhje të përshtatshme të sigurimit që zhvillohen në një botë në ndryshim dhe për këtë qëllim ka në dispozicion personel të aftë e profesionist, dinamik dhe kompetentë të vërtëtë. Ata janë të vëmendshëm ndaj kërkesave tuaja, dinë se çfarë është produkti më favorit për Ju, ndaj dhe do t’Ju ofrojnë këshillat e mundësitë më të mira. Me Eurosig Ju mund të siguroni automjetin, banesën apo shtëpinë, shëndetin, përgjegjësinë publike dhe profesionale, dhe shumë sigurime të tjera. Sot, në sajë të një strategjie të integruar të ofertave dhe një modeli unik e inovativ, ju do të jeni në duar të sigurta që do të thotë: besueshmëri, siguri janë gurët e themelit të filozofisë së Eurosig.

MISIONI I KOMPANISËEurosig, gjithmonë me një profil të qartë, ofron shërbime sipas standardeve europiane, duke konsoliduar pozicionin e saj dhe duke garantuar emër e reputacion tek partnerët rajonalë, europianë e më gjërë. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të forcuar identitetin tonë, duke ofruar gjithmonë shërbime sa më korrekte, për të krijuar një imazh sa më të konsoliduar në tregun e sigurimeve, mbi bazat e një biznesi të qëndrueshëm dhe të orientuar drejt kërkesave të klientit. Eurosig sh.a., në tregun e sigurimeve, me një staf të kualifikuar dhe me përvojë e eksperiencë të gjatë pune, do të vazhdojë të japë një garanci të plotë financiare ndaj çdo rreziku, i çfarëdo lloji qoftë.
Ne jemi gjithnjë të angazhuar që Eurosig të jetë sa më tërheqës në tregun e sigurimeve, nëpërmjet rritjes së cilësisë dhe garantimit të një shërbimi të shpejtë, efikas dhe profesional ndaj klientëve, duke ofruar çmime konkuruese në rrjetin e saj të shpërndarë në të gjithë vendin. Shërbimi ynë do të tejkalojë kërkesat e klientëve. Kjo do të arrihet nëpërmjet planifikimit strategjik, duke synuar rritjen e qëndrueshme të kompanisë, struktura fleksibël, rritjen e imazhit në publik, duke qenë sa më pranë njerëzve në situatat e vështira, për rimbursimin maksimal të dëmeve që atyre mund t’ju shkaktohen.

Duke vlerësuar kapacitetet profesionale të të punësuarve tanë si një avantazh për të ndërtuar rrugët konkuruese, duke u mbështetur në të ardhurat dhe burimet financiare që kjo shoqëri ka, në angazhimin maksimal të çdo individi , të shpirtit të inovacionit dhe përsosmërisë së tyre, nëpërmjet kryerjes së investimeve të reja synojmë modernizimin e gjithë veprimtarisë së kompanisë dhe informatizimin e sistemit të saj sipas standardeve bashkëkohore, duke krijuar lehtësirat e domosdoshme të komunikimit me klientët tanë për t’Ju gjendur pranë në kohën dhe rrugën më të shpejtë të mundshme.

VIZIONI I KOMPANISËGrup kombëtar, me standarde europiane, që prodhon rezultate të shkëlqyera, në përputhje me kërkesat e palëve të interesuara. Është një kompani serioze në mardhënie me klientët, mirëpret çdo kërkesë të bërë nga ana e tyre dhe ju qëndron pranë deri në zgjidhjen e plotë të problemeve. Në fokus të të gjithë punëve e aktiviteteve që kryen kompania, primare ka qenë dhe mbetet shërbimi ndaj klientëve, shërbim i cili kryhet nga një personel i kualifikuar dhe me vizion të qartë në punë. Ne para klientëve jemi gjithnjë në provë, të cilën e vërtetojmë dhe argumentojmë me punën tonë.

Profili i kompanisë

Kompania e Sigurimeve “ILLYRIA” sh.a. është pjesë e grupit Sava Re, me seli në Lubjanë, Republika e Sllovenisë, grupit më profesional për sigurime dhe risigurime në regjion e cila njëherit njihet si njëra ndër kompanitë më të suksesshme në Europë.

Të gatshëm për të ofruar mbështetje në përmbushjen e nevojave siguruese në çdo kohë dhe vend si: shëndetin, familjen, shtëpinë, apo dhe mjetin tuaj motorik. Produket tona siguruese personale dhe ato komerciale janë të përshtatura dhe dizajnuara për t’i ofruar paqe mendjes së klientit.

Misioni ynë:

Të ofrojmë stabilitet financiar dhe të ardhme të sigurtë.

Ne synojmë një kulturë të re dhe më ndryshe në tregun e sigurimeve, me një ekip punonjësish që do të reflektojë pozitivisht me kualitet të shërbimit dhe besnikëri ndaj kompanisë dhe Grupit SAVA Re.

Kompania e Sigurimeve “Illyria” sh.a. njihet në tregun e Republikës së Kosovës si kompania me shërbimin më kualitativ të mundshëm në industrinë e sigurimeve. Këtë shërbim e ofrojmë përmes pakos së plotë të produkteve për klientët, të cilët mund të zgjedhin ofertën me nivelin optimal financiar dhe duke e bazuar atë në kërkesat e tyre specifike.

Misioni, vizioni dhe vlerat e PRISIG
Të jemi zgjidhja ideale e ofrimit të sigurimeve duke identifikuar në pëpikmëri kërkesat dhe nevojat e klientëve për sigurime.

PRISIG synon të ofrojë produkte dhe shërbime të nivelit të lartë me standard ndërkombëtar dhe korrekt për kërkesat e të siguruarve, duke shërbyer si furnizues i produkteve të sigurimeve, dhe të shërbejë si mbështetje financiare për të dëmtuarit dhe njëkohësisht të jetë një kompani stabile dhe profitabile.

Planifikohet rritja e aktivitetit me produkte ekzistuese ndaj klientëve të rinjë, duke respektuar vazhdimisht ata dhe duke pasur kujdes në rentabilitetin e punës. Në këtë drejtim janë të angazhuar ekspertë nga lëmia e sigurimeve dhe ajo teknike në mënyrë që shërbimet të jenë në nivelin më të lartë.

PRISIG posedon infrastrukturën moderne të IT-së, që efikasiteti të jetë në nivel të lartë.

PRISIG ofron produkte të dizajnuara veqanërisht për nevojat e klientëve, në mënyrë që ata të ndiejnë se janë të rëndësishëm dhe të respektueshëm.

Kualiteti në punë, shërbimet e shpejta dhe korrekte, pagesat e dëmeve dhe serioziteti në punë është standard i punës së Kompanisë.

PRISIG është kompani serioze efikase me vizion të ri dhe të qartë që do t’i përgjigjet standardeve më të reja dhe më cilësore, që do të jenë shembull për tregun vendor dhe regjional.

Vlerat tona përfaqësojnë mënyrën se si ne i përmbushim kërkesat me përgjegjësi për të Siguruarit tonë duke qenë:

PRIJËS në industrinë e sigurimeve në vend
Me qasje PROAKTIVE dhe të përgjegjshme ndaj palëve të interesuara
Duke bërë angazhimin për Përsosmëri Operative udhëhequr nga integriteti dhe profesionalizmi.
INOVATIV dhe krijues të produkteve të reja
SIGURUES i një mjedisi të drejtë

Profili i kompanisë

KUALITETI I SHËRBIMEVE
Aktiviteti afarist i Kompanisë së Sigurimeve SIGKOS do te mbeshtetet ne sherbime kompetente dhe profesionale te sigurimeve, në azhuritetin dhe diciplinen në punë, në rrespektin dhe përkrahjen për nevojat e klientit dhe në përmbushjen strikte të obligimeve tona në relacion (raport) me klientin pa e dalluar atë ne bazë të vëllimit të kërkesave dhe potencialit te tij.
Për të arritur që ta permbushim nivelin e shërbimeve tona ndaj klientit, menaxhmenti i Kompanisë së Sigurimeve SIGKOS ka paraparë:

– Organizimin e aktivitetit të Kompanisë në 7 qendrat kryersore në Kosovë
– Programe të trajnimit të personelit që do të jetë bartës i shërbimeve për
klientët dhe
– mbrojtje profesionale për klientet

Programi i trajnimit të personelit
Menaxhmenti i Kompanisë së Sigurimeve SIGKOS ka paraparë një program vuliminoz për tërë vitin afarist per trajnimin e personelit, i cili do të bartë, rrespektivisht oforojë shërbime për klientët e SIGKOS-it.
Programi i trajnimit perfshin module të ndryshme duke filluar nga trajnimi i personelit se si duhet të sillet me klientin, si duhet të jetë efikas dhe deri te moduli i trajnimi për këshilla profesionale për mënyrën e prezentimit dhe shitjes së produktit të sigurimit. Personeli i KS SIGKOS do të jetë permanent i gatshëm për çfarëdo këshille lidhur me produktet e sigurimeve për klientët e interesuar.

Mbrojtja profesionale për klientin
Menaxhmenti i KS SIGKOS ka paraparë edhe organizimin e ofrimit të shërbimeve për klientet e vetë, duke i mbrojtur ata pa shenzime shtesë dhe në menyrën më të mirë profesionale për kontestet që dalin nga efekte që ka kontrata- polica e sigurimit.
Mbrojtja juridike për klientët do të organizohet duke ju ofruar policen e sigurimit për marrjen e shpenzimeve ligjore për kontestet që dalin nga efektet e policës së sigurimit.

2.PRODUKTET E SIGURIMEVE
Kompania e Sigurimeve SIGKOS do të ofrojë këto produkte të sigurimeve:

A. Sigurimet e detyrueshme
– sigurimin e auto-përgjegësisë: TPL dhe TPL-PLUS

B. Sigurimet vullnetare
– sigurimin kasko dhe kasko të pjesëshme
– sigurimin e objekteve ndaj zjarrit, ujit dhe dëmtimeve tjera eventuale,
– sigurimin e bizneseve për rreziqet eventuale që mund ta dëmtojnë
procesin e biznesit,
– sigurimin e aksidenteve personale
– s sigurimin e përgjegjesisve:

i. profesionale
ii. Publike
iii. Etj.

Për të gjitha produktet SIGKOS do të ju ofrojë shërbme të mbrojtjes juridike klinetëve të vetë përmes sigurimit për shpenzime ligjore. Pra, klientët e SIGKOSIT do të jenë të mbrojtur në menyrën më profesionle për të gjitha kontestet eventuale që dalin nga efektet e dëmeve pë rreziqet të cilat klientet janë të siguruar.

3. THEMELUESIT E KS SIGKOS
Kompania e Sigurimeve SIGKOS është e themeluar nga dy aksionare:

Zt. Hashim Deshishku dhe
Zt. Milazim Zeqiraj

Të dy aksionarët e KS SIGKOS janë afarist të njohur për ekonominë e Kosovës dhe gëzojne një imazh shumë të mirë me bizneset e tyre.

Zt. Hashim Deshishku është pronar i Kompanisë LESNA ndërsa,
Zt. Milazim Zeqiraj është pronar i KompanisëMCM

Të dy aksionarët e KS SIGKOS janë themeluesit dhe aksionarët kryesor në Banken komerciale KASABANK.
Suksesi në bizneset e aksionarëve të KS SIGKOS është garantues për krijimin e mirëbesimit për klientët e KS SIGKOS që është bazë e filozofisë së afarizmit të sigurimeve për të qenë i sukseshem.

4. STAFI- MENAXHMENTI I KS SIGKOS
KS SIGKOS ka komponuar një staf mirë të shkolluar në aspektin profesional dhe përvoja e tyre e punës vjen në rend të parë nga puna profesionale që kanë berë në vendet e zhvilluar të perëndimit.

5. SELIA E KS SIGKOS

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova u krijua në vitin 2003 duke shënuar zbatimin e strategjisë për ndërkombëtarizim të aktivitetin sigurues të SIGAL sh.a përmes blerjes së një shoqërie ekzistuese sigurimi. SIGAL Kosova u licencua nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës si kompani jo-jetë për sigurime të përgjithshme.

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova është kompania e dytë më e madhe e sigurimeve në Kosovë dhe zotëron mesatarisht 11.63% të volumit të përgjithshëm të primeve.

Lista e klasave te produkteve qe ofrohen jane:
– Sigurimi i automjeteve TPL dhe TPL+
– Sigurimi i shendetit ne udhetim
– Sigurimi i parave ne kasaforte dhe gjate transportit (CIS & CIT)
– Sigurime zjarri dhe rreziqet shtese
– Sigurimi nga te gjitha rreziqet ne ndertim (CAR)
– Sigurimi KASKO
– Sigurimi ndaj aksidenteve personale
– Sigurimi daj aksidenteve personale
– Sigurimi i garancionit
– Sigurimi i pergjegjesise – demshperblim profesional
– Sigurimi i pergjegjesise – publike
– Sigurimi i pergjegjesise – se produktit
– Sigurimi shendetesor
– Mbulimi plus
– Sigurimi bujqesor dhe i blegtorise
– Sigurimi i Mallit ne transport

SIGAL UNIQA Kosova ka shtrirë shërbimin e saj si për nga numri i produkteve që ofron ashtu edhe gjeografikisht përmes dhjetra degëve dhe agjencive të veta në Deçan, Dragash, Elezit, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Gllogoc, Istog, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mitrovicë, Obiliq, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Rahovec, Shtërpcë, Shtime, Skenderaj, Suharekë, Viti, Vushtrri, Xërxë.

Gjatë gjithe periudhes se operimit ne tregun e Kosoves, SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group – Dega Kosove ka pasur rezultate evidente pozitive sidomos në aspektin e:

situatës se qendrueshme financiare,
plotësimit te nevojave të klientëve për produktet e sigurimit
rritjes se garancive dhe të besueshmërisë me mbeshtetjen e nje rrjeti efikas risigurimi
bashkëpunimit te suksesshëm dhe korrekt me partnerët lokale dhe ndërkombëtarë
Nga pikëpamja organizative, SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group operon në tregun e brendshëm në një shtrirje të madhe gjeografike duke ofruar shërbimet e saj ne te gjithe territorin e Kosoves.

Që prej shumë vitesh ne jemi nje nga Kompanite Lidere ne Treg bazuar ne volumin e primeve te realizuara per te gjitha linjat e bizneseve dhe Lider per sigurimet vullnetare per vitin 2014 – 2015.

SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group është një kompani e cila gëzon reputacion shumë të mire reflektuar në marzhin e lartë të rinovimeve të kontratave me Klientet si dhe vlerësimit të aktivitetit të saj nga Institucionet mbikëqyrëse.

Si nje Kompani qe e ushtron aktivitetin e saj me standarte te larta te mbeshtetura edhe nga Kompania meme Vienna Insurance Group dhe partneret risigurues, Sigma Interalbanian Vienna Insurance group sh.a jep kontributin maksimal drejt plotesimit te kushteve për zhvillimin dhe konsolidimin e tregut lokal të sigurimeve.

PROFESIONALË, TË SHPEJTË DHE CILESORE NE ZGJIDHJEN E KERKESAVE PER DEMSHPERBLIM

Imazhi dhe kapaciteti që kompania ka në treg ka qenë rezultat i depërtimit efikas në segmente të ndryshme të tilla si individë, organizata jofitimprurëse, institucione të huaja të akredituara, kompani të mëdha, në kompani të ndryshme industriale, institucione financiare, etj Kjo është arritur ne saje te nje stafi profesional, te talentuar dhe energjik; mbeshtetjes se kompanise sone meme Vienna Insurance Group dhe bashkepunimit korrekt dhe të sukseshëm me partneret lokale dhe ndërkombëtarë.

Gjithashtu, një nga pikat kyçe të filozofisë sonë është pasja e një startegjie të qartë të trajtimit dhe rimbursimit të kërkesave për dëmshpëshperblim e cila ne besojmë se duhet të jetë nje parim i rëndesishem për çdo kompani sigurimi.

Më shumë se 90% e konsumatorëve te SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a – Dega në Kosovë zgjedhin për të rinovuar politikat e tyre të sigurimit me ne, dhe vetëm kënaqësia e konsumatorëve mund të prodhojë norma kaq te larta te rinovimit.

SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group JSC – Dega në Kosovë, me mbështetjen e shoqërisë mëmë Vienna Insurance Group dhe gjithashtu te partnerëve risigurues ka arritur te trajtoje dhe rimbursoje me sukses kerkesa me vlere shume te larte demshperblimi por edhe komplekse. Ne do të theksojmë trajtimin dhe rimbursimin e nje demi ne pronë me një vlerë të konsiderueshme të rimbursimit me më shumë se 7 milionë euro e cila konsiderohet si kerkesa me e madhe e rimbursuar ne Kosovë nga ndonje Kompani Sigurimi. Pavarësisht vlerës së konsiderueshme të demit, SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group JSC – Dega Kosovë e menaxhoi te gjithe procesin me profesionalizem dhe efikasitet duke siguruar zgjidhje të menjëhershme per te siguruarin tone.

VLERAT E PUNONJESVE TANE

Ndershmëria dhe qëndrueshmëria janë prioriteti ynë kryesor. Secili prej nesh mban përgjegjësi personale për standartet më të larta të sjelljes, ndershmërise dhe integritetit në çdo aspekt të punës sonë. Veprimet flasin me shume se fjalet. Të gjithë punonjësit tanë punojnë në drejtim të qëllimeve të njëjta, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne respektojmë klientët tanë, degjojme dëshirat e tyre, dhe kuptojme pritshmerite e tyre. Ne përpiqemi te sigurojme shërbime me cilesi te cilat tejkalojne pritjet e klientëve tanë.

Ne trajtojmë njëri-tjetrin me respekt dhe jemi krenarë për përfitime të konsiderueshme të sjella nga një diversitet të punonjësve dhe ideve. Për të vazhduar suksesin tonë, ne trajnojme punonjësit tanë duke i ndihmuar ata të rriten dhe zhvillohen profesionalisht për të përmbushur përgjegjësitë e reja.

Suksesi i kompanisë sonë matet me rritjen konstante të numrit të klientëve tanë i cili sa vjen e shtohet, gjithashtu e pashmangshme është edhe rritja e besimit të klientëve tanë gjë që na mundëson edhe rritjen e kualitetit të ofertave tona dhe të detyrimeve që dalin nga sigurimet.

Kompania e sigurimeve SIGURIA, gjatë rrugës drejt krijimit tëidentifikimit të saj, por edhe më vonë gjatë tërë kohës pati përkrahjen e pakufishme prej parnerëve të saj, të cilët e përkrahen shumë dhe pa të cilët vështirë se do të mund të arrihej ky stad i zhvillimit të kompanisë.

Nga ta ne patëm përkrahjen morale, kritikat dhe sygjerimet më të sinqerta që ndikuan në perfeksionimin tonë.

KUSH JEMI NE !
Kompania e sigurimeve “Kosova e Re” është trashëgimtare e shtëpise më të vjetër të sigurimve “Kosova” dhe si e tillë është më e madhja, me shtrirje më të gjërë në tërë territorin gjeografik të Kosovës dhe me të drejtën e ushtrimit të veprimtarisë në të gjitha llojet e sigurimeve.

Kompania e Sigurimeve “Kosova”, në tregun e sigurimeve në Kosovë ka qenë e pranishme që nga viti 1974. Nga ky vit, në përputhje me ridefinimin e statusit të saj, u themelua si Bashkësi e sigurimit të Pasurisë dhe Personave me emrin “Kosova”. Që nga viti 1990 ka punuar si shoqëri aksionare.

Në harmoni me bazat e transformimit të pronësisë, Kuvendi i aksionarëve vendosi ta riorganizojë në Kompani të Sigurimeve “Kosova”, me status të shoqërisë aksionare, duke miratuar aktet themelore si dhe duke emëruar Këshillin Drejtues, Këshillin mbikqyrës dhe Drejtorin e përgjithshëm të Kompanisë.

Në aplikim të Rregullores nr. 2001/25 nga BPK-ja, Kompania u transformua në Shoqëri aksionare me përgjegjësi të kufizuara dhe me dt. 25. 04. 2002 u promovua me licencë të përhershme për veprimtari të sigurimeve të përgjithshme nr. 007 si Kompania e sigurimeve “Kosova e Re” në të cilën u bartën tradita dhe profesionalizmi i të punësuarëve të saj, duke raujtur në këtë mënyrë kontinuitetin profesional, angazhimin dhe kujdesin maksimal ndaj klientëve të saj, gjë që është garanci e madhe se edhe në të ardhmen do të jetë e suksesshme sikurse dekada me radhë

“Kosova e Re” po e vazhdon traditën duke qenë njëra nga shtëpitë më të respektuara në fushën e sigurimeve dhe me imazhin e ruajtur te klientët dhe qytetarët e Kosovës, si një partner dhe sigurues i denjë

Mund të mbështeteni te PARTNERERST EVROPIAN RENOMIA.
Ne garantojmë shërbimet më të mira të administrimit të rrezikut dhe sigurimit për klientët në rajon.

Rrjeti më i gjerë i ndërmjetësve të pavarur të Sigurimeve që veprojnë në EQL, Azia Qendrore dhe Kaukazia. Ne ju ofrojmë një gamë të plotë të Sigurimit dhe zgjidhjes së rrezikut, përfshirë P&C, Përfitimet e Punonjësve dhe risigurimin. Ne kemi specialistë me njohuri të gjerë të linjave të caktuara të sigurimeve, si dhe ekspertizë të industrisë në shumë fusha të ndryshme.

Platforma jonë ka njohuri dhe përvojë gjithëpërfshirëse me programet ndërkombëtare dhe nivelin e lartë të aftësive angleze dhe gjuhëve të tjera (frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, rusisht, polonisht …).

Ne garantojmë shërbimin 24/7 dhe politikën e përgjigjes 24 orë.

Ne ofrojmë një qasje gjithëpërfshirëse këshilluese për sigurimin dhe menaxhimin e rrezikut. Me ne nuk keni pse të shqetësoheni për ndonjë rreziq të zbuluar, i cili mund të ndikojë në biznesin tuaj. Le të jemi udhëzuesi juaj në të gjithë këtë rajon të gjerë dhe të larmishëm.

Ndërsa rrjeti ynë i ndërmjetësve të pavarur të sigurimeve shtrihet në të pesë kontinentet, ne synojmë të ofrojmë të njëjtin nivel të jashtëzakonshëm shërbimi dhe ndihmë të përshtatur përmes secilit broker anëtar.

Pavarësisht se ku ju marrin biznesi apo nevoja juaj e sigurimit, ne mund të ofrojmë produkte dhe shërbime të menaxhimit të cilësisë, të cilat adresojnë shqetësimet lokale, ndërsa shikojmë edhe fotografinë më të madhe.

Kush jemi ne
Ne kemi qenë një biznes familjar në pronësi private që nga fillimi. Pavarësia jonë është një privilegj: ne nuk jemi përgjegjës për analistët e aksioneve ose çmimet e aksioneve, ne jemi vetëm të përkushtuar për të përmbushur nevojat e grupeve të synuara të GrECo.

Rrjeti ynë i gjerë, puna e pionierëve në rajonin e CESEE si dhe besimi i vendosur tek ne, na kanë bërë ndërmjetësit dhe konsulentët kryesorë të sigurimeve në rajon. Një pozitë pole për të cilën ne, një biznes familjar me rrënjë të forta në Evropë, jemi veçanërisht krenar.

Çfarë bëjmë ne
Në zgjidhjet tona të administrimit të rrezikut dhe sigurimit për industrinë, tregtinë, tregtinë dhe sektorët publik, ne i kushtojmë vëmendjen e veçantë individualitetit. GrECo siguron siguri optimale për rreziqet operacionale dhe financiare të punonjësve të klientëve dhe menaxhon këto rreziqe në të gjitha nivelet.

Besimi dhe afërsia karakterizojnë marrëdhëniet tona me klientët. Shoqëruar me një spektër të gjerë të specialiteteve dhe ekspertizës, kjo na mundëson që të vlerësojmë saktësisht rreziqet dhe përshtatjen dhe të zgjedhim kostot e rrezikut dhe të sigurimit për klientët tanë.

Përveç biznesit tonë bazë si ndërmjetës dhe konsulentë për sigurimet industriale, ne jemi gjithashtu aktivë si ndërmjetës të risigurimit, inxhinierë të rrezikut dhe zhvillues të zgjidhjeve softuerike të përqendruara nga klientët.

Kush jemi ne
Themeluar nga Arthur J. Gallagher në agoikago në vitin 1927, Gallagher është rritur të jetë një nga brokerimet kryesore të sigurimeve, menaxhimin e rreziqeve dhe kompanitë e këshilluesve të kapitalit njerëzor në botë. Me arritje të konsiderueshme ndërkombëtarisht, organizata jonë punëson mbi 30,000 njerëz dhe rrjeti ynë global ofron shërbime në më shumë se 150 vende.

Njerëzit tanë partnerë me bizneset në të gjithë vendet dhe territoret ndërkombëtare për të ofruar këshilla të rëndësishme dhe me ndikim profesional. Pavarësisht se çfarë rreziku dhe sfida të kapitalit njerëzor kanë klientët tanë, ne punojmë shumë dhe përdorim ekspertizë specifike të industrisë për të gjetur zgjidhjen më të mirë dhe për ta shpërndarë atë me shërbim të klasit botëror. Ne vazhdojmë të ndërtojmë mbi 90 përvojë vjet përvojë që përfshin industri globale. Pavarësisht nga madhësia e organizatës me të cilën partnerojmë dhe sfidat e paraqitura nga industria, ne punojmë pa u lodhur për të siguruar zgjidhje që maksimizojnë vlerën për klientët tanë.

Vlerat tona janë thelbësore për kulturën tonë. Shërbimi pasionant, risia strategjike dhe sjellja etike përbëjnë bazën e mënyrës sesi ne bëjmë biznes. Të gjithë me një qëllim: Të ju ndihmojë të përballeni me besim të ardhmen tuaj.

Historia jonë
Historia jonë filloi në vitin 1927 me një dëshirë për të gjetur një mënyrë më të mirë për të bërë biznes dhe guximin e sipërmarrjes për të qenë ndryshe. Ne nuk kemi dashur thjesht të jemi një broker tjetër sigurimesh; në vend të kësaj ne kemi dashur t’i ndihmojmë njerëzit të zgjidhin problemet në mënyrë autentike dhe mbi të gjitha, etike. 7 njohjet tona radhazi si një nga Kompanitë më Etike të Institutit Ethisphere janë dëshmi për këtë. Në fakt, ne jemi ndërmjetësi i vetëm që e kemi dëgjuar këtë vlerësim.

Me kalimin e viteve, Gallagher ka zgjeruar gjerësinë tonë të ofertave me menaxhimin e rrezikut, përfitimet e burimeve njerëzore dhe këshillimin dhe menaxhimin e pasurisë. Dhe ne sapo kemi filluar.

Populli ynë
Ne ia atribuojmë popullit tonë suksesin tonë të gjatë. Ata janë pasuria jonë më e mirë, duke ndihmuar klientët tanë të lundrojnë një treg gjithnjë e më kompleks të sigurimeve në një mënyrë jo të pakuptimtë. Ne nuk duam që punonjësi në anën tjetër të telefonit ose përtej tryezës të jetë i dijshëm – ne duam që ata të jenë dikush me të cilin dëshironi të bisedoni. Ne e respektojmë kohën tuaj, kjo është arsyeja pse ne jemi të lumtur të bëjmë punimet e duhura për ju, duke ju ndihmuar të siguroni sigurimin më të mirë për nevojat tuaja unike.

Sot ne jemi një forcë globale për ndryshime, duke përdorur përvojën, besimin dhe njohurinë tonë të konsiderueshme për të ulur rrezikun dhe për të siguruar ekspertizën tonë kudo që të shkojmë. Ne e arrijmë këtë duke formuar partneritete të përjetshme me klientët tanë, duke e bërë biznesin më të mirë për të gjithë. Por kjo është mjaft për ne; kontaktoni për të zbuluar se si mund të punojmë me ju.

Alesco është një biznes i specializuar në sigurimin dhe administrimin e rreziqeve, i themeluar në vitin 2008 nga një ekip profesionistësh me përvojë për të siguruar gamën e gjerë të shërbimeve të administrimit të rrezikut dhe zgjidhjeve të sigurimeve të cilat janë themelore për mbrojtjen e organizatave në një botë gjithnjë në ndryshim. Ne punojmë ngushtë me nënshkruesit në tregjet e Londrës, në qendrat kryesore globale të sigurimeve dhe me partnerët lokalë të bruhimit në 150 vende.

Ne ofrojmë një pikë të vetme kontakti për klientët globalë që kanë nevojë për të hyrë në tregjet e sigurimeve më shumë komplekse të Transportit, Transportit Detar, Aviacionit, Media & Kulturës, Shërbimeve Financiare dhe Energjisë dhe Ndërtimit. Ne kemi ekipe me shumë përvojë në një gamë të zgjidhjeve të konsulencës ndaj rrezikut, të tilla si Transferimi i Rrezikut Alternativ, mbështetja Aktuariale, Alokimi Premium, Rrëmbyesit dhe Kredia e Strukturuar.

Duke punuar ngushtë dhe pa probleme së bashku, ekipet tona ofrojnë një propozim të lakmueshëm për Riskun Politik, Menaxhimin e Krizave, Cyber, Drejtorët dhe Oficerët, Artin e Bukura, xhevahire & Specie, Keqvrasje mjekësore, Bashkime dhe blerje, dëmshpërblim profesional, dhe Rrëmbim, Ransom & Terrorizëm për klientët Rreth botës.

Nga vendosja e agjentëve tanë tek konsulentët dhe transferuesit e kërkesave tona për transferimin e rrezikut, të gjithë njerëzit tanë gëzojnë marrëdhënie të forta me siguruesit e specializuar dhe risiguruesit në të gjithë botën. Do të përfitoni nga përvoja e tyre në vite, nga kuptimi i thellë i fushës së tyre dhe nga angazhimi i tyre personal për të hartuar një zgjidhje të përshtatur pikërisht për ju.

RVA Associates SA është një kompani zvicerane me qendër në Lugano, aktive në fushën e brokerimit të sigurimeve që nga viti 1996. Ka zyra në Lugano, Bellinzona, Mendrisio, Geneva dhe Vaduz (Lihtenshtajni) dhe është e shkruar në Regjistrin e autoriteteve të tregut financiar FINMA (nr 11294)
dhe FMA (nr. 10083).

Pika e referencës në mesin e agjentëve lokalë të sigurimeve dhe Mbështetësi i miratuar nga Lloyd’s, RVA operon pa kufij në kontekstin e sotëm global duke u ofruar klientëve forcën e partneriteteve dhe bashkëpunimeve të saj strategjike me kompani të mëdha vendase dhe të huaja të sigurimeve.

E themeluar nga figura kryesore nga industria, kompania Lugano ka arritur të zhvillojë dhe konsolidojë biznesin e saj falë profesionalizmit të saj, duke transmetuar sot vullnetin për të shkëlqyer në fushën e vet të biznesit.