REPORT CLAIM

Shield Brokers kujdeset që të njofton dhe paraqes dëmin në kompaninë e sigurimeve në të cilën jeni të siguruar në emër të llogarisë tuaj.

Lajmëroni dëmin duke plotësuar të dhënat më poshtë në mënyrë që të njoftojmë të siguruarin dhe në kohën sa më të shkurtër do të vij një zyrtar nga Shield Brokers për të marr dokumentacionet dhe për të ju ndihmuar të plotësoni ato të cilat do t’i dorëzon në kompani të sigurimit përkatës.

Select one of the following options

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Vlera totale e demit(Euro)

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë :

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Njofto dëmit duke plotësuar të dhënat më poshtë

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Dokumentacioni mjekësor origjinal
 • Faturat fiskale origjinale për të gjitha shpenzimet e kryera nga i siguruari;
 • Kopjen e kartelës bankare të përfituesit;
 • Kopjen e dokumentit të identifikimit;
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Dokumentacioni mjekësor origjinal
 • Faturat fiskale origjinale për të gjitha shpenzimet e kryera nga i siguruari;
 • Kopjen e kartelës bankare të përfituesit;
 • Kopjen e dokumentit të identifikimit;
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

  Në rast të përgjegjësisë dhe produktit

 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Report from any official body (police, doctor, etc.)
 • Përshrkimi i detajizuar i ngjarjes rreth shkaktimit të dëmit
 • Sipas rastit, kompania e sigurimeve e informon të siguruarin se cilat procedura tjera duhet ndjekur në raport me dëmin

  Në rast të përgjegjësisë profesionale

 • Kërkesa për raportim të dëmit
 • Report from any official body (police, doctor, etc.)
 • Përshrkimi i detajizuar i ngjarjes rreth shkaktimit të dëmit
 • Sipas rastit, kompania e sigurimeve e informon të siguruarin se cilat procedura tjera duhet ndjekur në raport me dëmin

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

  Në rast të lendimit

 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Dokumentacioni mjekësor origjinal
 • Faturat fiskale origjinale për të gjitha shpenzimet e kryera nga i siguruari;
 • Kopjen e kartelës bankare të përfituesit;
 • Kopjen e dokumentit të identifikimit;
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

  Në rast të vdekjes

 • Kërkesën për kompensimin e dëmit nga ana e personit të autorizuar ligjërisht
 • Çertifikatën e vdekjes
 • Kopjen e letërnjoftimit të të vdekurit
 • Çertifikatën e bashkësisë familjare për familjen e të ndjerit
 • Kopjen e llogarisë bankare të përfaqësuesit të autorizuar ligjor
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim

 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Dokumentacioni mjekësor origjinal
 • Faturat fiskale origjinale për të gjitha shpenzimet e kryera nga i siguruari;
 • Kopjen e kartelës bankare të përfituesit;
 • Kopjen e dokumentit të identifikimit;
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

  Në rast të dëmit material në pronë :

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dëshminë mbi pronësinë
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka)
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

  Në rast të dëmit jo material - lëndime

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën e lindjes
 • Dokumentacionin mjekësor origjinal
 • Dëshminë, lidhur me profesionin dhe punësimin e të të lënduarit
 • Autorizimin nga i lënduari për personin, i cili është angazhuar për përfaqësimin në procedurën e zhdëmtimit (nëse pala ka përfaqësues të autorizuar)
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

  Në rast të dëmit jo material - vdekje

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Çertifikatën e vdekjes
 • Dokumentin e identifikimi
 • Çertifikata e kurorëzimit në rast të martesës së të ndjerit
 • Çertifikatën e bashkësisë familjare për familjen e të ndjerit
 • Autorizimin e nënshkruar nga anëtarët madhor të familjes me të cilin autorizohet anëtari i familjes, apo përfaqësuesi i autorizuar.
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

  Në rast të dëmit material në pronë

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dëshminë mbi pronësinë
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka)
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

  Në rast të dëmit material në pronë

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dëshminë mbi pronësinë
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka)
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

  Në rast të dëmit jo material - lëndime

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën e lindjes
 • Dokumentacionin mjekësor origjinal
 • Dëshminë, lidhur me profesionin dhe punësimin e të të lënduarit
 • Autorizimin nga i lënduari për personin, i cili është angazhuar për përfaqësimin në procedurën e zhdëmtimit (nëse pala ka përfaqësues të autorizuar)
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

  Në rast të përgjegjësisë ndaj palëve të treta:

 • Raportin e policisë, nëse egziston
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Dokumentin e regjistrimit të biznesit apo të identifikimit varësisht ndaj kujt është bërë dëmi (person fizik apo juridik)
 • Përshkrimin e detajizuar të dëmit/dëmeve të shkaktuara, në raste kur dëmi i është shkaktuar pronës duhet të dorëzohen edhe fotografitë e dëmit të shkaktuar
 • Në raste kur dëmi i është shkaktuar personave duhet të dorëzohet raporti mjekësor
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

  Në rast të dëmit material në pronë :

 • Raporti i policisë
 • Deklaratat e dëshmitarëve të ngjarjes
 • Vendimi i gjykatës për rastin në fjalë
 • Dëshmitë financiare mbi paratë e vjedhura (raporti mbi ngarkesën dhe ndodhjen e keshit)
 • Verifikimi i aplikimit të procedurave standarde të përfshira në policën e sigurimit ose procedurat e brendshme të entitetit ekonomik
 • Xhirimet dhe fotografitë egzistuese nga vendi i ngjarjes
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit

Vërejtje :

me anë të këtyre të dhëna, kompania Shield Brokers do të njoftoj kompaninë siguruese për ndodhjen e dëmit, ndërsa për realizimin të dëmshpërblimin kërkohet që të dorëzohet në kompaninë e sigurimit origjinalet e dokumentacionet në vijim:

  Në rast të dëmit material në pronë

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dëshminë mbi pronësinë
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka)
 • Dokumente shtesë të kërkuar sipas kontratës së sigurimit